Park Positive Tool header

GROEN PARKEREN

De Park Positive Impact Tool

Bereken de potentiële impact van groene parkeerplaatsen

Wat zou het effect zijn van de aanleg van groene parkeerplaatsen in uw gemeente? Hoeveel verschil kan groenparkeren maken in het behalen van uw klimaatdoelstellingen? De Park Positive Tool geeft antwoord!

De Park Positive tool, ontwikkeld i.s.m. Sweco, is een programma dat bestaande parkeerplaatsen op verschillende manieren analyseert en de potentiële impact van vergroening van die parkeerplaatsen in kaart brengt. Het programma doet dit door diverse geodata te analyseren, zoals bodemtype, grondwaterstand en droogte- en waterproblematiek. Het berekent het impactgebied van hemelwater en brengt zo urgente situaties in beeld. Vervolgens geeft de tool het potentiële effect van, op de juiste manier, vergroening van die parkeerplaatsen weer. En zo kan per gemeente en per buurt berekend worden hoeveel de vergroening van parkeerplaatsen kan opleveren.

Een onmisbare tool voor een impactvolle klimaatadaptatie strategie!

Hoe werkt de tool? 

Het programma analyseert de drie thema’s groen, wateroverlast en droogte. De analyse wordt uitgevoerd op zowel stedelijk – als buurtniveau. Per buurt wordt inzichtelijk gemaakt wat het vergroenen van parkeerplaatsen daar kan bijdragen. Op alle drie de thema’s wordt eerst de urgentie en de potentie bepaald.

Bepalen van urgentie
Bij het bepalen van de urgentie wordt gekeken of er voldoende groen in de buurt aanwezig is. Ook wordt bekeken wat de gemiddelde uitzakking van het grondwater is in zomerperiodes (droogte), en wat de gemiddelde waterhoogte is in de buurt bij een bui van 70 mm (wateroverlast). Voor deze berekeningen maakt het programma gebruik van data van o.a. bodemkaarten en stresstests.
 
Bepalen van potentie
Om de potentie van een specifieke locatie te bepalen, wordt er m.b.t. groen gekeken hoeveel extra groen parkeerplaatsen kunnen toevoegen. Ten aanzien van wateroverlast wordt berekend hoeveel waterberging er kan worden gerealiseerd. Met betrekking tot droogte wordt berekend hoeveel regenwater er kan infiltreren om het grondwater aan te vullen.

Bepalen van impact

Vervolgens wordt voor alle drie de thema’s de potentiële impact berekend door de urgentie en potentie met elkaar te matchen. De berekeningen zijn gebaseerd op de waardes van het Park Positive® systeem, waarvan de data het resultaat zijn van het meerjarig onderzoek naar de infiltratiecapaciteit en waterbergend vermogen van dit systeem.

Het resultaat is 3 overzichtskaarten die inzichtelijk maken op welke locaties je met groene parkeerplaatsen de grootste bijdrage kunt leveren aan het percentage groenoppervlak en aan de aanpak van droogte en wateroverlast, door middel van infiltratie en berging van regenwater.

De uitkomsten worden, voorzien van een advies, aan de gemeente aangeboden. Aan de gemeente de taak om te bepalen welke mix van urgentie en impact voldoende aanleiding is om over te gaan op groene parkeerplaatsen.

IMPRESSIE VIDEO

De Park Positive Tool: inzicht voor jouw gemeente 

Zoek je naar manieren om een goede afweging te kunnen maken over vergroening van je gemeente? Dat kan met deze tool! Het programma genereert maatwerk resultaten per gemeente en zelfs per wijk. Samen met de gemeente bepalen we de meest relevante criteria, zodat de tool aansluit bij de vraag die er in een specifieke gemeente speelt. Zijn er bijvoorbeeld beleidsdoelstellingen of specifieke problemen waarmee rekening gehouden moet worden? Op basis van alle beschikbare data maken we samen met Sweco de Park Positive analyse voor jouw gemeente. Hieronder een voorbeeld van de uitkomsten van de tool.

Voorbeeldgemeente Delft

Meeste impact in woonwijken Delft

Uit de analyse voor Delft bleek dat de gemeente in de woongebieden veruit het meeste kan bereiken met groen parkeren.

Als we al het woongebied selecteren, zien we links onderin deze kaarten dat het impactgebied 30,3% bestrijkt. Kortom, bijna 1/3 van de openbare ruimte kan dus oppervlakkig worden afgekoppeld op slimme, groene parkeerplaatsenRechts in de afbeelding zie je het impactgebied met het percentage. 

Voor de potentie van wateroverlast zien we dat de waterberging potentieel voor dit oppervlak 42,6 mm is. Voor droogte gebruiken we de infiltratiecapaciteit die we met Park Positive hebben berekend. Daarin zien we dat we 75,34 mm per uur kunnen infiltreren voor ditzelfde gebied. 

In de woonbuurten van Delft kan dus in één derde van de openbare ruimte potentieel een bui van 75,34 mm per uur infiltreren.

Impact op buurtniveau

Op de afbeelding links zijn op buurtniveau de parkeerplaatsen inzichtelijk gemaakt met bijbehorende waterberging. Hier is in één oogopslag te zien welke parkeerplaatsen lokaal het meeste effect hebben om water te bergen. Als onderlegger werd de ‘water op straat’ kaart gebruikt. Ook is de hoeveelheid parkeerplaatsen in de buurt te zien, met het oppervlak wat kan afstromen naar de parkeervakken, het impact gebied. Dit geeft een realistisch beeld van welk oppervlak je kunt afkoppelen.

Benieuwd naar meer inzichten opgedaan in Delft? Neem dan contact op.

Vragen over de Park Positive Tool?

Neem contact op met Fien! 

Fien Dekker founder van Rain(a)Way en Park Positive

Fien Dekker
Founder & designer

0641407246
fien@rainaway.nl

 

De Park Positive Tool is ontstaan uit een samenwerking met architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco. 

Zoeken