GROEN PARKEREN

Privacy statement Park Positive

Privacy statement Park Positive

Park Positive, gevestigd aan Galileistraat 2, 5621 AE Eindhoven, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.parkpositive.nl
Galileistraat 2
5621 AE Eindhoven
040-2405056

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Park Positive verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Organisatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via info@parkpositive.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

Park Positive verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Registreren van aanmeldingen voor events

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Park Positive bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Park Positive verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Wij verstrekken de gegevens alleen aan de volgende partners van Park Positive:
BVB landscaping
Donker Groep
v.d. Bosch Beton bv

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Park Positive gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
je browser verwijderen.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze
cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-
het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons
bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken
in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@parkpositive.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou
een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. Park Positive zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Park Positive wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Park Positive neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons via info@parkpositive.nl
Zoeken